کلیک کنید

نسخه کامل الکترونیکی از شاهنامه مسکو که معتبرترین گزارش از کاخ بلند حکیم توس است 
این نسخه قابلیت جست و جو هم دارد